Lĩnh vực: Công nghiệp nặng

2018-06-07

1. Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa Chi tiết

Xem thêm

Lĩnh vực: Công nghiệp địa phương

2018-06-07

Trình tự thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh như sau: Chi tiết

Xem thêm

Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng

2018-06-07

Trình tự thủ tục: Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ như sau: Chi tiết

Xem thêm

Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

2018-10-02

Trình tự và Thành phần hồ sơ thủ tục: Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng như sau: Chi tiết

Xem thêm